نویسنده: alisoftam110

  • قسمت دهم برنامه رینگ

    اقتصادسیاسی به روایت یک اقتصاددان نامتعارف گفتگو با دکتر محمد مالجو در قسمت دهم رینگ اقتصادسیاسی به روایت یک اقتصاددان نامتعارفگفتگو پرحاشیه با دکتر محمد مالجو https://hw20.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/135b35cc83f8a810362f4878bae277d923072661-480p.mp4 دانلود با کیفیت های متفاوت با کیفیت عالی با کیفیت خوب با کیفیت متوسط با کیفیت پایین

  • قسمت نهم برنامه رینگ

    بحران توهم ایرانی یا توهم بحران ایران! گفتگو با دکتر بیژن عبدالکریمی دکتر بیژن عبدالکریمی یکی از فیلسوف های بنام در ایران می باشند. ما چرا ما شدیم؟! کدام کشور باید الگو پیشرفت ایران باشد؟! https://as8.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/8a2cc22e13d3b1b62994f776df44def922788413-480p.mp4 دانلود با کیفیت های متفاوت با کیفیت عالی با کیفیت خوب با کیفیت متوسط با کیفیت پایین

  • قسمت هشتم برنامه رینگ

    کارگران مشغول مرگ اند!!! گفتگو ویژه با علی خدایی نماینده کارگران گفتگو ویژه با علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار پیرامون حداقل دستمزد و آینده کار در ایران….این گفتگو جنجالی و افشاگری را از دست ندید. https://as9.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/7671c95412170c21d2661fb4935db75522470616-480p.mp4 دانلود با کیفیت های متفاوت با کیفیت عالی با کیفیت خوب با کیفیت متوسط با کیفیت پایین